Умови сервісу збору пожертв

Публічна оферта про надання благодійної пожертви

Благодійної Організації «Благодійний фонд «Перемога Життя»

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ця публічна оферта про надання благодійної пожертви (далі – «Оферта») є пропозицією Благодійної організації «Благодійний фонд «Перемога Життя», код ЄДРПОУ 44740349, що знаходиться за юридичною адресою: 76002, Івано-Франківська область, Івано-Франківський район, місто Івано-Франківськ, вулиця Йосипа Сліпого, будинок 26, квартира 52 (далі – «Фонд»), в особі директора Ванци Віталія Івановича, невизначеному колу дієздатних фізичних осіб та юридичних осіб приватного права, які добровільно здійснюють благодійну діяльність (далі кожна з таких осіб – «Благодійник»), укласти договір про надання благодійної пожертви (далі – «Договір») на умовах, описаних в цій Оферті, з кожним Благодійником, що звернеться до Благодійної організації «Благодійний фонд «Перемога Життя».

1.2. Ця Оферта є пропозицією укласти договір відповідно до ст. 641 Цивільного кодексу України.

1.3. Ця Оферта набирає чинності з моменту розміщення її на сайті Фонду в мережі Інтернет за посиланням: https://victoriavitae.org  (далі – «Сайт»). 

1.4. Ця Оферта є безстроковою та може бути змінена або відкликана Фондом у будь-який час (до її акцепту Благодійником) шляхом розміщення відповідної інформації на Сайті.

1.5. Фонд може укладати договори про надання благодійної пожертви в іншому порядку та/або на інших умовах, ніж це передбачено цією Офертою. Благодійник може окремо звернутися до Фонду для укладення такого договору.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Згідно з цим Договором Благодійник безоплатно та безповоротно передає як добровільну благодійну пожертву у власність Фонду грошові кошти на забезпечення статутної діяльності Фонду, а Фонд приймає таку благодійну пожертву та зобов’язується використовувати її для проведення власної благодійної діяльності відповідно до Статуту та законодавства України.

2.2. Передача Благодійником грошових коштів за цим Договором визнається благодійною пожертвою відповідно до ст. 6 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».

2.3. Благодійник самостійно визначає обсяг благодійної пожертви. Благодійник має право подати запит до Фонду та отримати інформацію про характер і розмір необхідної благодійної допомоги на конкретні цілі діяльності Фонду, а також за благодійними програмами Фонду, задля визначення напрямів використання благодійної пожертви до її надання.

2.4. За бажанням, Благодійник може вказати цільове призначення благодійної пожертви, обравши серед програм (проектів), цілей, оголошених Фондом.

2.5. Укладення та виконання цього Договору не має на меті та не передбачає отримання прибутку будь-якою зі Сторін.

2.6. Публічний збір Благодійної пожертви здійснюється на території будь-якої країни світу.

3. ДІЯЛЬНІСТЬ ФОНДУ

3.1. Фонд здійснює благодійну діяльність відповідно до свого Статуту, зокрема, в сфері надання допомоги Збройним Силам України, іншим військовим формуванням, правоохоронним (спеціальним) органам, органам цивільного захисту, добровольчим формуванням територіальних громад, іншим особам, які забезпечують національну безпеку і оборону, відсіч і стримування збройної агресії іноземної держави, а також особам, які постраждали чи можуть постраждати від такої збройної агресії.

3.2. Діяльність Фонду не має на меті отримання прибутку.

3.3. Інформація про діяльність Фонду та звіти про результати такої діяльності розміщені на Сайті.

4. ВНЕСЕННЯ ПОЖЕРТВИ ТА АКЦЕПТ ОФЕРТИ

4.1. Благодійник самостійно визначає розмір благодійної пожертви та вносить її шляхом здійснення грошового переказу за допомогою платіжних форм та засобів, розміщених на Сайті, або  перерахування грошових коштів на поточний рахунок Фонду через установи банків, або передачі Фонду готівкових коштів. Благодійні пожертви є безстроковими, і термін їхнього використання Фондом не обмежується.

4.2. Відповідно до цієї Оферти та Договору благодійні пожертви надаються Благодійниками та використовуються Фондом для проведення та забезпечення благодійної діяльності (реалізації напрямів, цілей благодійної діяльності та благодійних програм) Фонду відповідно до Статуту та законодавства України. Благодійник погоджується з таким цільовим призначенням своєї пожертви.

4.3. Благодійник також має право визначити конкретну ціль своєї пожертви в рамках цілей та напрямів діяльності та благодійних програм Фонду шляхом укладання із Фондом окремого договору про надання благодійної пожертви, згідно з пунктами 1.5 та 2.3 цієї Оферти. Таким чином, якщо конкретна ціль благодійної пожертви Благодійником не визначена, вважається, що пожертва внесена на здійснення Фондом статутної діяльності.

4.4. Внесені благодійні пожертви використовуються Фондом у порядку їхнього надходження.

4.5. При внесенні пожертви, за потреби (за згоди Благодійника), для правильної ідентифікації платника, Благодійник вказує свою контактну інформацію: ім’я та прізвище, назву юридичної особи, адресу електронної пошти та/або номер телефону, інші дані, що дозволяють здійснити ідентифікацію Благодійника.

4.6. Акцептом Оферти вважається її повне та безумовне прийняття шляхом вчинення Благодійником дій з передачі Фонду коштів благодійної пожертви одним зі способів, зазначених у пункті 4.1 вище. Оферта вважається акцептованою та Договір укладеним з дати зарахування грошових коштів на поточний рахунок Фонду або їхнє оприбуткування у касі Фонду.

4.7. Акцептом Оферти Благодійник підтверджує, що він згоден з усіма умовами Оферти, повною мірою усвідомлює та згоден з предметом та умовами Договору, з метою публічного збору пожертв і з правом Фонду використовувати частину Благодійної пожертви Благодійника на адміністративні витрати Фонду, в розмірі не більшому, ніж це передбачено законодавством України.

4.8. Благодійник і Фонд, керуючись ст.ст. 207, 639, 641, 642 Цивільного кодексу України, ст.ст. 6 та 7 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» погоджуються, що з моменту Акцепту Договір вважається укладеним. При цьому Сторони погоджуються, що недодержання сторонами письмової форми правочину не означає його недійсність.

4.9. Витрати, пов’язані з внесенням благодійних пожертв (комісії за перерахування коштів, податки, збори, тощо) несе Благодійник, якщо такі витрати стягуються з Благодійника, та Фонд, якщо такі витрати стягуються з Фонду. Благодійник усвідомлює та погоджується, що частина його благодійної пожертви може бути використана Фондом на покриття витрат, пов’язаних з внесенням благодійних пожертв, якщо такі витрати стягуються третіми сторонами за замовчуванням та їх неможливо уникнути (наприклад, комісії платіжних систем з еквайрингу, банківські комісії, тощо).

4.10. Якщо проект не буде реалізований, благодійна пожертва, залишається на рахунку Фонду та направляється на реалізацію інших соціальних проектів чи продуктів.

4.11. Благодійник, що здійснює пожертвування на адресу конкретного проекту, дає згоду на їх перерозподіл/використання в інших проектах (наприклад якщо збір коштів закритий або не актуальний).

4.12. Сплачуючи благодійну пожертву ви, як платник (донор, благодійник) даєте згоду на це, а також погоджуєтесь на те, що сума пожертвування не підлягає поверненню, за виключенням випадків передбачених чинним законодавством України.

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

5.1. Фонд зобов’язується використовувати кошти благодійної пожертви Благодійника у суворій відповідності із законодавством України та лише в рамках своєї статутної діяльності.

5.2. Фонд має право самостійно визначати напрями використання благодійної пожертви відповідно до своєї статутної діяльності та законодавства України, за винятком випадків, коли Благодійник визначив конкретну ціль своєї пожертви за окремим договором з Фондом. Таким чином, якщо конкретна ціль благодійної пожертви Благодійником не визначена, вважається, що пожертва внесена на здійснення Фондом статутної діяльності.

5.3. Благодійник погоджується, що відповідно до Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» Фонд може використовувати частину коштів, отриманих від Благодійників, на фінансування своїх адміністративних витрат.

5.4. Благодійник має право на отримання інформації про використання його благодійної пожертви, для цього Благодійник звертається з запитом до Фонду, а Фонд надає необхідну інформацію. Відповідна інформація надається Фондом у порядку і в строки, передбачені чинним законодавством України.

5.5. Наданням благодійної пожертви Благодійник беззастережно стверджує свою дієздатність, добровільність укладання правочину, що предмет благодійної пожертви не знаходиться під забороною, арештом, не перебуває у заставі, не обтяжений будь-якими іншими правами третіх осіб та не був набутий з порушенням норм Закону України №361-IX «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення». У разі виникнення у Фонду обґрунтованих сумнівів щодо цих тверджень, Фонд має право запитати, а Благодійник зобов’язується надати, відповідні підтверджуючі докази цих тверджень.

6. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. Шляхом акцептування Оферти Благодійник надає Фонду згоду на обробку своїх персональних даних, які розкриваються Благодійником (при потребi) при внесенні благодійної пожертви, з метою виконання умов Договору. Такі персональні дані можуть включати: ім’я, прізвище та по батькові, адресу, місце проживання, адресу електронної пошти, номер телефону та (при перерахуванні грошових коштів на поточний рахунок Фонду через установи банків) банківські реквізити. Дозволені види обробки персональних даних включають їх збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізацію, передачу), знеособлення та знищення. Фонд зобов’язується не розкривати персональні дані Благодійника третім особам, без дозволу Благодійника, окрім як у випадках коли таке розкриття вимагається державними органами або іншим чином вимагається відповідно до законодавства України. Благодійник підтверджує, що йому повідомлено про права, встановлені Законом України «Про захист персональних даних». Обсяг прав Благодійника, як суб’єкта персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», йому відомий і зрозумілий.

6.2. Благодійник надає згоду на те, що його контактна інформація може бути використана Фондом для направлення Благодійнику листів та повідомлень, в тому числі електронних. При цьому, Фонд зобов’язується не надавати інформацію про контактні дані Благодійника третім особам, крім випадків, прямо передбачених законодавством України.

6.3. У випадку виникнення спорів між сторонами цього Договору, вони мають вирішуватись шляхом переговорів. При неможливості переговорного вирішення, спори розглядаються судами у порядку, встановленому законодавством.

6.4. До відносин між Благодійником і Фондом застосовуються положення чинного законодавства України.

7. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ

Благодійна організація «Благодійний фонд «Перемога Життя»,

код ЄДРПОУ 44740349,

що знаходиться за юридичною адресою: 76002, Івано-Франківська область, Івано-Франківський район, місто Івано-Франківськ, вулиця Йосипа Сліпого, будинок 26, квартира 52

банківські реквізити: ГРИВНЯ/ UAH: IBAN/  UA 85 305299 00000 26007046219033 

Директор Ванца Віталій Іванович

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Прокрутити вгору